• Luận văn
  • 428.6 VUH
    An investigation into essential criteria for developing supplementary reading source for 12th grade non-english major students at Luong Van Tuy high school for gifted students =
Ký hiệu xếp giá 428.6 VUH
Tác giả CN Vũ, Thị Minh Hảo.
Nhan đề An investigation into essential criteria for developing supplementary reading source for 12th grade non-english major students at Luong Van Tuy high school for gifted students = Nghiên cứu các tiêu chí cần thiết để phát triển tài liệu đọc bổ trợ cho hoc sinh lớp 12 không chuyên tiếng Anh trường PTTH chuyên Lương Văn Tụy /Vũ Thị Minh Hảo ; Nguyễn Nhật Tuấn hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 65 tr. : Bảng, biểu đồ ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh -Tài liệu đọc
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Tài liệu đọc
Thuật ngữ không kiểm soát Trường PTTH chuyên Lương Văn Tụy
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Nhật Tuấn
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000117536
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000117537
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159078
0027
0048656FDD2-A43B-4040-AE20-CC31DB70340D
005202007201530
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200720153005|btult|c20200708094034|dmaipt|y20200706104943|zsinhvien
0410 |avie
044 |avm
08204|a428.6|bVUH
1000 |aVũ, Thị Minh Hảo.
24513|aAn investigation into essential criteria for developing supplementary reading source for 12th grade non-english major students at Luong Van Tuy high school for gifted students = |bNghiên cứu các tiêu chí cần thiết để phát triển tài liệu đọc bổ trợ cho hoc sinh lớp 12 không chuyên tiếng Anh trường PTTH chuyên Lương Văn Tụy /|cVũ Thị Minh Hảo ; Nguyễn Nhật Tuấn hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội,|c2020.
300 |a65 tr. : |bBảng, biểu đồ ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh |xTài liệu đọc
6530|aTiếng Anh
6530|aTài liệu đọc
6530|aTrường PTTH chuyên Lương Văn Tụy
6530|aGiảng dạy
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
7000 |aNguyễn, Nhật Tuấn|eHướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000117536
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000117537
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117536 NCKH_Luận văn LV-AN 428.6 VUH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000117537 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.6 VUH Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào