• Luận văn
  • 428.40071 NGH
    The effects of using collaborative strategic reading (CSR) on reading comprehension of the first year non-english major students at Phuong Dong University – an action research project =
Ký hiệu xếp giá 428.40071 NGH
Tác giả CN Nguyễn, Thị Diễm Hương.
Nhan đề The effects of using collaborative strategic reading (CSR) on reading comprehension of the first year non-english major students at Phuong Dong University – an action research project = Ảnh hưởng của phương pháp đọc hiểu theo nhóm có chiến lược với kỹ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh tại trường Đại học Phương Đông – nghiên cứu cải tiến /Nguyễn Thị Diễm Hương; Nguyễn Thị Nhân Hòa hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 75tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Đọc hiểu-Giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng đọc
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Đọc hiểu
Thuật ngữ không kiểm soát Trường Đại học Phương Đông
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nhân Hòa
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000117534
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000117535
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159151
0027
00454058098-0672-4590-A219-DD91A04FDE36
005202007201520
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200720152026|btult|c20200709153545|dmaipt|y20200709150711|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.40071|bNGH
1000 |aNguyễn, Thị Diễm Hương.
24514|aThe effects of using collaborative strategic reading (CSR) on reading comprehension of the first year non-english major students at Phuong Dong University – an action research project = |bẢnh hưởng của phương pháp đọc hiểu theo nhóm có chiến lược với kỹ năng đọc hiểu của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh tại trường Đại học Phương Đông – nghiên cứu cải tiến /|cNguyễn Thị Diễm Hương; Nguyễn Thị Nhân Hòa hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020.
300 |a75tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xĐọc hiểu|xGiảng dạy
6530 |aKĩ năng đọc
6530 |aTiếng Anh
6530 |aĐọc hiểu
6530 |aTrường Đại học Phương Đông
6530 |aGiảng dạy
655 |aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
7000 |aNguyễn, Thị Nhân Hòa|eHướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000117534
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000117535
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117534 NCKH_Luận văn LV-AN 428.40071 NGH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000117535 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.40071 NGH Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào