Nhan đề Tạp chí kinh tế Việt Nam / Cơ quan Hội khoa học kinh tế Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Cơ quan Hội khoa học kinh tế Việt Nam, 2020
Kỳ phát hành 2 số/tuần
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
  Vốn tư liệu
  Từ 13/10/2020 đến ...
  Hàng ngày
  Đã nhận
  Số 01 (6068), ngày 13-14/10/2020;Số 1 (6068)/2020;Số 2 (6069)/2020;Số 3 (6070)/2020;Số 4 (6071)/2020
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00159700
0029
0047B80EE01-4619-421E-B477-B83B06ACF89A
005202010141025
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201014102549|bhuongnt|y20201014090436|zhuongnt
041 |avie
044 |avm
245 |aTạp chí kinh tế Việt Nam / |cCơ quan Hội khoa học kinh tế Việt Nam
260 |aHà Nội : |bCơ quan Hội khoa học kinh tế Việt Nam, |c2020
310 |a2 số/tuần|bBắt đầu từ 13-14/10/2020. Số 01(6068)
852 |aThư viện Đại học Hà Nội

Không có liên kết tài liệu số nào