Ký hiệu xếp giá 320.071 DEC
Nhan đề Đề cương chi tiết học phần các môn Giáo dục chính trị : Chương trình đào tạo đại học - Hệ chính quy / Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2017.
Mô tả vật lý 48tr.; 30cm
Đề mục chủ đề Chính trị-Giảng dạy-Chương trình chi tiết-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Chính trị
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục chính trị
Thuật ngữ không kiểm soát Chương trình chi tiết
Thuật ngữ không kiểm soát Chương trình giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30704
000 00000nam a2200000 a 4500
00159724
00211
004E453191F-25A0-42D2-901B-CB62913FD0E4
005202010191125
008150112s017. vm| vie
0091 0
039|a20201019112507|bmaipt|c20201019112124|dmaipt|y20201019112023|zmaipt
041|avie
044|avm
08204|a320.071|bDEC
24510|aĐề cương chi tiết học phần các môn Giáo dục chính trị : |bChương trình đào tạo đại học - Hệ chính quy / |cTrường Đại học Hà Nội
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2017.
300|a48tr.;|c30cm
65017|aChính trị|xGiảng dạy|xChương trình chi tiết|2TVĐHHN
6530 |aChính trị
6530 |aGiáo dục chính trị
6530 |aChương trình chi tiết
6530 |aChương trình giảng dạy
6557|aChương trình chi tiết|xGiáo dục chính trị|2TVĐHHN
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30704
890|a0|b0|c1|d2