DDC 658.3124
Tác giả CN Noe, Raymond A.
Nhan đề Employee training and development / Raymond A Noe
Lần xuất bản 8th ed.
Thông tin xuất bản New York, NY : McGraw-Hill Education, 2020
Mô tả vật lý xxi, 567 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Personnel management
Thuật ngữ chủ đề Occupational training
Thuật ngữ chủ đề Quản lí-Nhân sự
Từ khóa tự do Quản lí nhân sự
Từ khóa tự do Nhân sự
Từ khóa tự do Đào tạo nhân sự
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Môn học Đào tạo phát triển nhân viên
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516011(2): 000120162-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161489
00220
004601B145D-EA38-4B49-93E7-B3909145D497
005202102190858
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9781260565638
039|a20210219085824|bhuongnt|c20210218154355|dtult|y20210204111405|zmaipt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a658.3124|bNOE
1001 |aNoe, Raymond A.
24510|aEmployee training and development / |cRaymond A Noe
250 |a8th ed.
260 |aNew York, NY : |bMcGraw-Hill Education,|c2020
300 |axxi, 567 p. ; |c24 cm
65000|aPersonnel management
65000|aOccupational training
65017|aQuản lí|xNhân sự
6530 |aQuản lí nhân sự
6530 |aNhân sự
6530 |aĐào tạo nhân sự
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aQuản trị kinh doanh
692 |aĐào tạo phát triển nhân viên
693 |aGiáo trình
852|a100|bTài liệu môn học|c516011|j(2): 000120162-3
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000120162thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120163 TK_Tài liệu môn học MH QTKD 658.3124 NOE Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000120162 TK_Tài liệu môn học MH QTKD 658.3124 NOE Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào