DDC 658.049
Tác giả CN Hisrich, Robert D.
Nhan đề International entrepreneurship : starting, developing, and managing a global venture / Robert D Hisrich
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản Los Angeles : SAGE, 2016
Mô tả vật lý xiv, 426 p. ; 24cm.
Tóm tắt Combining comprehensive coverage with a wide variety of real-life cases, International Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a Global Venture gives entrepreneurs the tools they need to successfully launch international ventures in todays hypercompetitive world
Thuật ngữ chủ đề International business enterprises
Thuật ngữ chủ đề Entrepreneurship-Case studies.
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp-Kinh doanh
Từ khóa tự do Doanh nhân
Từ khóa tự do Doanh nghiệp kinh doanh quốc tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Môn học Khởi nghiệp
Môn học Khởi nghiệp xã hội
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516011(3): 000120152-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161490
00220
00446BD757D-5059-4886-B05D-4A712D453E0B
005202102190853
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9781483344393
039|a20210219085349|bhuongnt|c20210218155019|dtult|y20210204112533|zmaipt
0410 |aeng
044 |acau
08204|a658.049|bHIS
1001 |aHisrich, Robert D.
24510|aInternational entrepreneurship : |bstarting, developing, and managing a global venture / |cRobert D Hisrich
250 |a3rd ed.
260 |aLos Angeles : |bSAGE, |c2016
300 |axiv, 426 p. ; |c24cm.
520 |aCombining comprehensive coverage with a wide variety of real-life cases, International Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a Global Venture gives entrepreneurs the tools they need to successfully launch international ventures in todays hypercompetitive world
6500 |aInternational business enterprises
6500 |aEntrepreneurship|xCase studies.
65017|aDoanh nghiệp|xKinh doanh
6530 |aDoanh nhân
6530 |aDoanh nghiệp kinh doanh quốc tế
6530 |aDoanh nghiệp
690 |aQuản trị kinh doanh và du lịch
691 |aQuản trị kinh doanh
692 |aKhởi nghiệp
692 |aKhởi nghiệp xã hội
693 |aTài liệu tham khảo
852|a100|bTài liệu môn học|c516011|j(3): 000120152-4
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000120152thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120154 TK_Tài liệu môn học MH QTKD 658.049 HIS Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000120153 TK_Tài liệu môn học MH QTKD 658.049 HIS Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000120152 TK_Tài liệu môn học MH QTKD 658.049 HIS Tài liệu Môn học 3

Không có liên kết tài liệu số nào