• Kỷ yếu
  • 495.1007 KYY
    Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Trung Quốc /
Ký hiệu xếp giá 495.1007 KYY
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Trung Quốc / Khoa tiếng Trung Quốc - Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 645tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Trung Quốc-Ngôn ngữ-Văn hóa-Kỷ yếu hội thảo
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học sinh viên
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000120132
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000120133
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161496
00213
0045BBBDFA1-0F00-474D-B98A-BCE317D7D981
005202102181631
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210218163112|btult|c20210218105226|dmaipt|y20210218103051|zmaipt
0410 |achi
044 |avm
08204|a495.1007 |bKYY
24500|aKỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Trung Quốc / |cKhoa tiếng Trung Quốc - Trường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2021
300 |a645tr. ; |c30cm.
65017|aTrung Quốc|xNgôn ngữ|xVăn hóa|vKỷ yếu hội thảo
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aVăn hóa Trung Quốc
6530 |aHội thảo khoa học sinh viên
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000120132
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000120133
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000120133 NCKH_Nội sinh 495.1007 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ
2 000120132 NCKH_Kỷ yếu 495.1007 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào