Nhan đề Bộ thiết bị
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ 200P. Thiết bị - Công nghệ_D1(150): P101C, P101E, P102C, P102E, P103D3, P103E, P104E, P105D2, P105E, P106D2, P106E, P107D1, P107E, P108D2-3, P108E, P110D3, P201A1, P201E, P202A1, P202E, P203A1, P203D3, P203E, P204A1, P204E, P205A1, P205B, P205D2-3, P206A1, P206D2-3, P206E, P207A1, P207D2, P207E, P208A1, P208E, P209A1, P210A1, P301A1, P301B, P301E, P302A1, P302B, P302E, P303A1, P303B, P303E, P304A1, P304B, P304D2, P304E, P305A1, P305B, P305D2-3, P305E, P306A1, P306E, P308D2, P310D2, P401A1, P401B, P401E, P402A1, P402B, P402E, P403A1, P403B, P403C, P403D2, P403E, P404A1, P404B, P404E, P405A1, P405B, P405D2, P405E, P406A1, P406D3, P406E, P407D2-3, P408D2, P409C, P409D2-3, P410D3, P411C, P413C, P415C, P501A1, P501B, P502A1, P502B, P503A1, P504A1, P505A1, P506A1, P507C, P508C, P601C, P602C, P603C, P604C, P605C, P607C, P608C, P609C, P610C, P611C, P612C, P613C, P614C, P615C, P616C, P617C, P619C, P621C, P701C, P702C, P703C, P704C, P705C, P707C, P708C, P709C, P711C, P712C, P713C, P714C, P715C, P716C, P717C, P719C, P721C, P801C, P802C, P803C, P804C, P805C, P806C, P807C, P808C, P809C, P810C, P901C
000 00000nam#a2200000u##4500
00161510
00222
00430580958-6182-4937-AB95-1EA17FCF5754
005202102251453
008210225s vm vie
0091 0
039|a20210225145318|bhanulib|c20210223162144|dtult|y20210223162129|ztult
245|aBộ thiết bị
300 |atr. ; |ccm.
852|a200|bP. Thiết bị - Công nghệ_D1|j(150): P101C, P101E, P102C, P102E, P103D3, P103E, P104E, P105D2, P105E, P106D2, P106E, P107D1, P107E, P108D2-3, P108E, P110D3, P201A1, P201E, P202A1, P202E, P203A1, P203D3, P203E, P204A1, P204E, P205A1, P205B, P205D2-3, P206A1, P206D2-3, P206E, P207A1, P207D2, P207E, P208A1, P208E, P209A1, P210A1, P301A1, P301B, P301E, P302A1, P302B, P302E, P303A1, P303B, P303E, P304A1, P304B, P304D2, P304E, P305A1, P305B, P305D2-3, P305E, P306A1, P306E, P308D2, P310D2, P401A1, P401B, P401E, P402A1, P402B, P402E, P403A1, P403B, P403C, P403D2, P403E, P404A1, P404B, P404E, P405A1, P405B, P405D2, P405E, P406A1, P406D3, P406E, P407D2-3, P408D2, P409C, P409D2-3, P410D3, P411C, P413C, P415C, P501A1, P501B, P502A1, P502B, P503A1, P504A1, P505A1, P506A1, P507C, P508C, P601C, P602C, P603C, P604C, P605C, P607C, P608C, P609C, P610C, P611C, P612C, P613C, P614C, P615C, P616C, P617C, P619C, P621C, P701C, P702C, P703C, P704C, P705C, P707C, P708C, P709C, P711C, P712C, P713C, P714C, P715C, P716C, P717C, P719C, P721C, P801C, P802C, P803C, P804C, P805C, P806C, P807C, P808C, P809C, P810C, P901C
890|a150|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 P701C P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 68
2 P201A1 P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 1
3 P202A1 P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 2
4 P402A1 P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 18
5 P403A1 P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 19
6 P404A1 P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 20
7 P405A1 P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 21
8 P502A1 P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 24
9 P503A1 P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 25
10 P205B P. Thiết bị - Công nghệ_D1 Thiết bị 29

Không có liên kết tài liệu số nào