• Kỷ yếu
  • 335.40071 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên Khoa Giáo dục chính trị :

Ký hiệu xếp giá 335.40071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên Khoa Giáo dục chính trị : Lưu hành nội bộ / Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 163 tr.: minh họa ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Giáo dục chính trị-Hội thảo khoa học giảng viên
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục chính trị
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học giảng viên
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137878
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000137877
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168162
00213
00400F23F04-FAAD-4529-8F9E-3FF1B900D295
005202308021446
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230802144650|bmaipt|c20230515152948|dhuongnt|y20230324085739|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a335.40071|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên Khoa Giáo dục chính trị : |bLưu hành nội bộ / |cKhoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2023
300 |a163 tr.: |bminh họa ; |c30 cm.
65017|aGiáo dục chính trị|xHội thảo khoa học giảng viên
6530 |aNghiên cứu
6530 |aGiáo dục chính trị
6530 |aGiảng dạy
6530 |aHội thảo khoa học giảng viên
655 |aKỷ yếu|xKhoa Giáo dục chính trị
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137878
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000137877
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137877thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137878 NCKH_Kỷ yếu 335.40071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137877 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 335.40071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu không phục vụ