• Sách
  • 418.02 DUF
    Translation /

DDC 418.02
Tác giả CN Duff, Alan
Nhan đề Translation / Alan Duff.
Thông tin xuất bản Oxford : ELBS with Oxford University Press, Oxford, 1991
Mô tả vật lý 160 p. ; 25 cm.
Phụ chú Originally published: Oxford: Oxford University Press, 1989
Thuật ngữ chủ đề English language -Study and teaching
Thuật ngữ chủ đề English language-Translating
Từ khóa tự do Dịch
Từ khóa tự do Nghiên cứu và giảng dạy
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00170212
0021
004B81316D6-323D-4A05-857E-0B15206DE42C
005202406110913
008240611s1991 enk eng
0091 0
020 |a0194421422
039|y20240611091346|ztult
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a418.02|bDUF
1001 |aDuff, Alan
24510|aTranslation / |cAlan Duff.
260 |aOxford : |bELBS with Oxford University Press, Oxford, |c1991
300 |a160 p. ; |c25 cm.
500 |aOriginally published: Oxford: Oxford University Press, 1989
65010|aEnglish language |xStudy and teaching
65010|aEnglish language|xTranslating
6530 |aDịch
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aTiếng Anh
852 |aThư viện Trường Đại học Hà Nội

Không có liên kết tài liệu số nào