• Khoá luận
  • 338.4791 LET
    Il ruolo della realtà virtuale nel turismo e la situazone attuale in Vietnam=

Ký hiệu xếp giá 338.4791 LET
Tác giả CN Lê, Thị Thảo
Nhan đề Il ruolo della realtà virtuale nel turismo e la situazone attuale in Vietnam=Vai trò của thực tế ảo trong du lịch và thực trạng tại Việt Nam / Lê Thị Thảo; Hoàng Hồng Thuý hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý v, 48 tr. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Du lịch-Công nghệ
Thuật ngữ không kiểm soát Thực tế ảo
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghệ
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Thực trạng
Thuật ngữ không kiểm soát Vai trò
Tác giả(bs) CN Hoàng, Hồng Thuý
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303006(2): 000141811-2
000 00000nam#a2200000u##4500
00170260
0026
0047F1EE76C-7E12-4EDA-9209-DA7130FACCBD
005202406251507
008240625s2024 vm ita
0091 0
039|y20240625150756|zanhpt
0410 |aita
044 |avm
08204|a338.4791|bLET
1000 |aLê, Thị Thảo
24513|aIl ruolo della realtà virtuale nel turismo e la situazone attuale in Vietnam=|bVai trò của thực tế ảo trong du lịch và thực trạng tại Việt Nam / |cLê Thị Thảo; Hoàng Hồng Thuý hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2024
300 |av, 48 tr. ; |c30 cm.
65004|aDu lịch|xCông nghệ
6530 |aThực tế ảo
6530 |aCông nghệ
6530 |aViệt Nam
6530 |aThực trạng
6530 |aVai trò
7000 |aHoàng, Hồng Thuý|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303006|j(2): 000141811-2
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000141811 NCKH_Khóa luận KL-IT 338.4791 LET Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000141812 NCKH_Khóa luận KL-IT 338.4791 LET Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện