• Luận văn
  • 495.181 DOT
    So sánh ý nghĩa và cách dùng của lượng từ tiếng Hán với loại từ tiếng Việt :
Ký hiệu xếp giá 495.181 DOT
Tác giả CN Đoàn, Nhật Thắng.
Nhan đề So sánh ý nghĩa và cách dùng của lượng từ tiếng Hán với loại từ tiếng Việt :Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ chuyên ngành lý luận ngôn ngữ /Đoàn Nhật Thắng; GS.TS Đinh Văn Đức hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội: Đại học khoa học xã hội và nhân văn, 2001.
Mô tả vật lý 143 tr.; 30 cm.
Phụ chú Luận văn thạc sĩ
Đề mục chủ đề Tiếng Trung Quốc-Từ loại-Luận văn thạc sĩ-TVĐHHN.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc.
Thuật ngữ không kiểm soát Từ loại.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(1): 000066118
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000018389
000 00000cam a2200000 a 4500
001842
0027
004856
005201807180954
008100118s2001 vm| vie
0091 0
035##|a1083171111
039|a20180718095427|bhuongnt|c20180718090926|dhuongnt|y20100118000000|zhueltt
0410 |avie
044|avm
08204|a495.181|bDOT
090|a495.181|bDOT
1000 |aĐoàn, Nhật Thắng.
24510|aSo sánh ý nghĩa và cách dùng của lượng từ tiếng Hán với loại từ tiếng Việt :|bLuận văn thạc sĩ ngôn ngữ chuyên ngành lý luận ngôn ngữ /|cĐoàn Nhật Thắng; GS.TS Đinh Văn Đức hướng dẫn.
260|aHà Nội:|bĐại học khoa học xã hội và nhân văn,|c2001.
300|a143 tr.;|c30 cm.
500|aLuận văn thạc sĩ
65017|aTiếng Trung Quốc|xTừ loại|vLuận văn thạc sĩ|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Trung Quốc.
6530 |aTừ loại.
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(1): 000066118
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000018389
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000018389 NCKH_Nội sinh 495.181 DOT Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000066118 NCKH_Luận văn 495.181 DOT Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment