Tác giả TT Bộ Khoa học và công nghệ. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.
Nhan đề Tạp chí thông tin và tư liệu / Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Số 5/2021 /
Thông tin xuất bản Hà Nội : Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 2021
Thuật ngữ chủ đề Thông tin tư liệu
Địa chỉ 100TK_Nghiệp vụ thư viện-NV(2): 000122803-4
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00164490
0029
004AAF944A0-57F5-461D-8CE7-A9FC87CD15D9
005202201120946
008081223s2021 vm| vie
0091 0
022 |a18592929
039|y20220112094613|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aBộ Khoa học và công nghệ. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.
24500|aTạp chí thông tin và tư liệu /|cCục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Số 5/2021 /
260 |aHà Nội :|bCục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia,|c2021
65007|aThông tin tư liệu
852|a100|bTK_Nghiệp vụ thư viện-NV|j(2): 000122803-4
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000122803 TK_Nghiệp vụ thư viện-NV Báo, tạp chí 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000122804 TK_Nghiệp vụ thư viện-NV Báo, tạp chí 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào