DDC 448.24
Tác giả CN Cherifi, Soade
Nhan đề Travailler en français en entreprise : niveaux A2/B1 du CECR : méthode de français sur objectifs spécifiques. 2 / Dominique Amsellem, Soade Cherifi, Bernard Gillmann
Thông tin xuất bản Paris : Didier, 2009
Mô tả vật lý 159 p. (Livre de l'élève) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 27cm + 1 CD-Plus
Phụ chú Livre + Cd Audio-Rom
Thuật ngữ chủ đề Français (langue)-Langage commercial et des affaires
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Giáo trình
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Tiếng Pháp chuyên ngành
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Trình độ A2/B1
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học .
Tác giả(bs) CN Amsellem, Dominique
Tác giả(bs) CN Gillmann, Bernard
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(1): 000123649
000 00000nam#a2200000u##4500
00165284
00220
004A7E3D639-E204-48DA-897A-CB0293F97E36
005202205101129
008220428s2009 fr fre
0091 0
020 |a9782278062614
039|a20220510112945|btult|c20220510112806|dtult|y20220428163948|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.24|bCHE
1001 |aCherifi, Soade
24510|aTravailler en français en entreprise : |bniveaux A2/B1 du CECR : méthode de français sur objectifs spécifiques. 2 / |cDominique Amsellem, Soade Cherifi, Bernard Gillmann
260 |aParis : |bDidier, |c2009
300 |a159 p. (Livre de l'élève) : |bill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; |c27cm +|e1 CD-Plus
500|aLivre + Cd Audio-Rom
65010|aFrançais (langue)|xLangage commercial et des affaires
65017|aTiếng Pháp|xGiáo trình
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aKinh doanh
6530 |aTiếng Pháp chuyên ngành
6530 |aGiáo trình
6530 |aTrình độ A2/B1
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
692 |a.
693 |a.
7001 |aAmsellem, Dominique
7001 |aGillmann, Bernard
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(1): 000123649
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123649thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123649 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.24 CHE Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào