DDC 448.24
Nhan đề Les clés du DELF B1 / Ana Gainza, ...
Lần xuất bản Nouvelle ed.
Thông tin xuất bản Paris : Editions Maison des Langues, 2017
Mô tả vật lý 1 vol (157p.) ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Diplôme d'études en langue française
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Pháp-Giáo trình
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Thực hành tiếng
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học Thực hành tiếng 3B2
Môn học Thực hành tiếng 2B2
Tác giả(bs) CN Gainza, Ana
Tác giả(bs) CN Loiseau, Yves
Tác giả(bs) CN Godard, Emmanuel
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(2): 000123636-7
000 00000nam#a2200000u##4500
00165292
00220
0043E961421-7129-4ED3-8874-9EA96DB48084
005202205091455
008220429s2017 fr fre
0091 0
020 |a9788416657681
039|a20220509145507|btult|c20220506160807|dhuongnt|y20220429111230|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.24|bCLE
24514|aLes clés du DELF B1 / |cAna Gainza, ...
250|aNouvelle ed.
260 |aParis : |bEditions Maison des Langues, |c2017
300 |a1 vol (157p.) ; |c30 cm.
65000|aDiplôme d'études en langue française
65017|aTiếng Pháp|xGiáo trình
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aThực hành tiếng
6530 |aGiáo trình
690 |aTiếng Pháp
691 |aNgôn ngữ Pháp
692 |aThực hành tiếng 3B2
692 |aThực hành tiếng 2B2
693 |aGiáo trình
7001 |aGainza, Ana
7001 |aLoiseau, Yves
7001 |aGodard, Emmanuel
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(2): 000123636-7
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123636thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123637 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.24 CLE Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000123636 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 448.24 CLE Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào