• Tài liệu môn học
  • 915.97 DIA
    Địa lý du lịch : cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam /

DDC 915.97
Nhan đề Địa lý du lịch : cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa đồng chủ biên, ...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 543tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Địa lí du lịch-Việt Nam.
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Môn học Địa lí du lịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoài
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Lan Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuệ chủ biên
Tác giả(bs) CN Vũ, Đình Hòa chủ biên
Tác giả(bs) CN Lê, Thông
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516003(1): 000123679
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165298
00220
0046F76A5AF-E457-4A91-B623-8E45B95EF88C
005202205161439
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220516143927|bhangctt|c20220513110226|dhuongnt|y20220506151043|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a915.97|bDIA
24500|aĐịa lý du lịch : cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / |cNguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa đồng chủ biên, ...
250|aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam,|c2021
300 |a543tr. ; |c24cm.
65017|aĐịa lí du lịch|bViệt Nam.
6530 |aĐịa lí
6530 |aViệt Nam
6530 |aDu lịch
6530 |aGiáo trình
690|aTiếng Pháp
691|aNgôn ngữ Pháp
692|aĐịa lí du lịch
693|aTài liệu tham khảo
7000 |aNguyễn, Thị Hoài
7000 |aNguyễn, Lan Anh
7000 |aNguyễn, Minh Tuệ|echủ biên
7000 |aVũ, Đình Hòa|echủ biên
7000 |aLê, Thông
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516003|j(1): 000123679
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123679thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000123679 TK_Tài liệu môn học-MH MH PH 915.97 DIA Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào