• Kỷ yếu
  • 796.071 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng :

Ký hiệu xếp giá 796.071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng : Lưu hành nội bộ / Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 65 tr. : minh họa ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Giáo dục thể chất-Hội thảo khoa học giảng viên
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục thể chất
Thuật ngữ không kiểm soát Kỉ yếu
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học giảng viên
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137876
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000137875
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168161
00213
004C8C21D4E-9405-4788-AB45-2AA5F3759234
005202308021446
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230802144631|bmaipt|c20230515152906|dhuongnt|y20230324084531|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a796.071|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng : |bLưu hành nội bộ / |cTrường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |a65 tr. : |bminh họa ; |c30 cm.
65017|aGiáo dục thể chất|xHội thảo khoa học giảng viên
6530 |aGiáo dục thể chất
6530 |aKỉ yếu
6530 |aHội thảo khoa học giảng viên
655 |aKỷ yếu|xBộ môn Giáo dục thể chất - quốc phòng
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137876
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000137875
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137875thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137876 NCKH_Kỷ yếu 796.071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137875 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 796.071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu không phục vụ