• Kỷ yếu
  • 458.0071 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên (hệ chất lượng cao) khoa Tiếng Italia Năm học 2022-2023 :

Ký hiệu xếp giá 458.0071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên (hệ chất lượng cao) khoa Tiếng Italia Năm học 2022-2023 : Lưu hành nội bộ / Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 136 tr. : minh họa ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Italia-Ngôn ngữ-Văn hóa-Nghiên cứu khoa học sinh viên
Đề mục chủ đề Tiếng Italia-Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Italia
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa Italia
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học sinh viên
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(2): 000137879-80
000 00000nam#a2200000u##4500
00168163
00213
00421069DCC-798B-4E98-BD90-62C2C8C9D40D
005202308021026
008230324s2023 vm ita
0091 0
039|a20230802102637|bmaipt|c20230515153106|dhuongnt|y20230324090740|zmaipt
0410 |avie
0410|avie
044 |avm
08204|a458.0071|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học sinh viên (hệ chất lượng cao) khoa Tiếng Italia Năm học 2022-2023 : |bLưu hành nội bộ / |cTrường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2023
300 |a136 tr. : |bminh họa ; |c30 cm.
65010|aItalia|xNgôn ngữ|xVăn hóa|vNghiên cứu khoa học sinh viên
65017|aTiếng Italia|xNghiên cứu
6530 |aTiếng Italia
6530 |aNghiên cứu
6530 |aVăn hóa Italia
6530 |aHội thảo khoa học sinh viên
655 |aKỷ yếu|xKhoa tiếng Italia
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(2): 000137879-80
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137879thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137880 NCKH_Kỷ yếu 458.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137879 NCKH_Kỷ yếu 458.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện