• Sách
  • 613.9 DAV
    Giải đáp thắc mắc về tình dục mà bạn không dám hỏi /

DDC 613.9
Tác giả CN Reuber, Davit.
Nhan đề Giải đáp thắc mắc về tình dục mà bạn không dám hỏi / Davit Reuber ; Nguyễn Tấn Trung hiệu đính, Mỹ Phương, Ngọc Anh dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Long An: Nxb Khoa học Kỹ thuật, 1989.
Mô tả vật lý 359 tr. ; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học-Giới tính-Tình dục-Sách hỏi đáp-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Từ khóa tự do Tình dục.
Từ khóa tự do Giới tính.
Từ khóa tự do Tâm lí học.
Tác giả(bs) CN Ngọc Anh người dịch.
Tác giả(bs) CN Mỹ Phương người dịch.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tấn Trung Hiệu đính.
000 00000cam a2200000 a 4500
0017930
0021
0048419
008080616s1989 vm| vie
0091 0
039|a20080616000000|banhpt|y20080616000000|zhoabt
0410|avie
044|avm
08204|a613.9|bDAV
090|a613.9|bDAV
1001 |aReuber, Davit.
24510|aGiải đáp thắc mắc về tình dục mà bạn không dám hỏi /|cDavit Reuber ; Nguyễn Tấn Trung hiệu đính, Mỹ Phương, Ngọc Anh dịch.
260|aHà Nội :|bNxb. Long An: Nxb Khoa học Kỹ thuật,|c1989.
300|a359 tr. ;|c19 cm.
65007|aTâm lí học|xGiới tính|xTình dục|vSách hỏi đáp|2TVĐHHN.
653|aSách hỏi đáp
6530 |aTình dục.
6530 |aGiới tính.
6530 |aTâm lí học.
7000 |aNgọc Anh|engười dịch.
7000 |aMỹ Phương|engười dịch.
7000 |aNguyễn, Tấn Trung|eHiệu đính.
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào