• Bài trích
  • Quy kết trong học tập tiếng Trung Quốc là ngoại ngữ thứ hai của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh-trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh = Attribution in learning Chineses as a second foreign language by English majors- Banking University of Ho Chi Minh City /

Tác giả CN Lưu, Hớn Vũ.
Nhan đề Quy kết trong học tập tiếng Trung Quốc là ngoại ngữ thứ hai của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh-trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh = Attribution in learning Chineses as a second foreign language by English majors- Banking University of Ho Chi Minh City /Lưu Hớn Vũ.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý tr. 50-61
Tóm tắt Bài viết điều tra bảng hỏi của 162 sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại trường đại học Ngân hàng Tp. HCM. Kết quả cho thấy tồn tại mối tương quan thuận giữa kết quả học tập với các quy kết năng lực, nỗ lực, hoàn cảnh khi thành công và quy kết nỗ lực khi thất bại. Tác giả bài viết cho rằng, giảng viên cần hướng dẫn sinh viên tiến hành quy kết chính xác khi thành công hoặc thất bại trong học tập.
Đề mục chủ đề Tiếng Trung Quốc--Học tập--Quy kết
Thuật ngữ không kiểm soát Quy kết
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Học tập
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 68/2021
000 00000nab#a2200000u##4500
00168456
0022
004E6014839-2D54-400C-B22B-AE617EBBAD4B
005202306051111
008230605s2021 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20230605111133|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aLưu, Hớn Vũ.
24510|aQuy kết trong học tập tiếng Trung Quốc là ngoại ngữ thứ hai của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh-trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh = Attribution in learning Chineses as a second foreign language by English majors- Banking University of Ho Chi Minh City /|cLưu Hớn Vũ.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2021
300 |atr. 50-61
520 |aBài viết điều tra bảng hỏi của 162 sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại trường đại học Ngân hàng Tp. HCM. Kết quả cho thấy tồn tại mối tương quan thuận giữa kết quả học tập với các quy kết năng lực, nỗ lực, hoàn cảnh khi thành công và quy kết nỗ lực khi thất bại. Tác giả bài viết cho rằng, giảng viên cần hướng dẫn sinh viên tiến hành quy kết chính xác khi thành công hoặc thất bại trong học tập.
65017|aTiếng Trung Quốc|xHọc tập|xQuy kết
6530 |aQuy kết
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aHọc tập
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 68/2021
890|a0|b0|c1|d2