• Bài trích
  • Ảnh hưởng của tiểu thuyết "Tội ác và hình phạt" đến sáng tác của nhà văn Việt Nam = Influences of the novel "Crime and Punishment" on Vietnamese literary works /

Tác giả CN G. G, Ermilova.
Nhan đề Ảnh hưởng của tiểu thuyết "Tội ác và hình phạt" đến sáng tác của nhà văn Việt Nam = Influences of the novel "Crime and Punishment" on Vietnamese literary works /Ermilova G. G., Nguyễn Thị Hoàn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý tr. 62-68
Tóm tắt Bài viết đưa ra một bức tranh khái quát về ảnh hưởng của tiểu thuyết "Tội ác và hình phạt" đến văn học Việt Nam thế kỉ XX-XXI. Đó là tác động đến cốt truyện, ý tưởng sáng tác và ảnh hưởng đến thi pháp, văn phong, ngôn ngữ của nhiều tác giả nổi tiếng Việt Nam trong suốt gần một thế kỉ qua.
Đề mục chủ đề Tội ác và hình phạt--Ảnh hưởng--Văn học Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Tội ác và hình phạt
Thuật ngữ không kiểm soát Ảnh hưởng
Thuật ngữ không kiểm soát Tác phẩm văn học
Thuật ngữ không kiểm soát Sáng tác
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoàn.
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 68/2021
000 00000nab#a2200000u##4500
00168457
0022
00482A64600-A89D-43F0-A04F-627C3BCC67C2
005202306051125
008230605s2021 vm rus
0091 0
022 |a18592503
039|y20230605112547|zhuongnt
0410 |arus
044 |avm
1001 |aG. G, Ermilova.
24510|aẢnh hưởng của tiểu thuyết "Tội ác và hình phạt" đến sáng tác của nhà văn Việt Nam = Influences of the novel "Crime and Punishment" on Vietnamese literary works /|cErmilova G. G., Nguyễn Thị Hoàn.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2021
300 |atr. 62-68
520 |aBài viết đưa ra một bức tranh khái quát về ảnh hưởng của tiểu thuyết "Tội ác và hình phạt" đến văn học Việt Nam thế kỉ XX-XXI. Đó là tác động đến cốt truyện, ý tưởng sáng tác và ảnh hưởng đến thi pháp, văn phong, ngôn ngữ của nhiều tác giả nổi tiếng Việt Nam trong suốt gần một thế kỉ qua.
65017|aTội ác và hình phạt|xẢnh hưởng|xVăn học Việt Nam
6530 |aTội ác và hình phạt
6530 |aẢnh hưởng
6530 |aTác phẩm văn học
6530 |aSáng tác
6530 |aVăn học Việt Nam
6530 |aVăn học Nga
7000 |aNguyễn, Thị Hoàn.
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 68/2021
890|a0|b0|c1|d2