• Bài trích
  • Tổ chức hoạt động ngoại khóa-hinh thức hỗ trợ học tập hiệu quả tại Khoa Giáo dục chính trị, trường đại học Hà Nội = Extracurricular activities - An effective form of learning support at the Faculty of Political Education, hanoi University /

Tác giả CN Nguyễn, Thị Như.
Nhan đề Tổ chức hoạt động ngoại khóa-hinh thức hỗ trợ học tập hiệu quả tại Khoa Giáo dục chính trị, trường đại học Hà Nội = Extracurricular activities - An effective form of learning support at the Faculty of Political Education, hanoi University /Nguyễn Thị Như.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý tr. 86-93
Tóm tắt Bài viết nói về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa của khoa Giáo dục chính trị, trường đại học Hà Nội. Điều này đã góp phần trang bị cho sinh viên kiến thức sâu rộng, gắn lý luận với thực tiễn, bồi dưỡng niềm đam mê, tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tình yêu quê hương đất nước cho các em sinh viên. Đặc biệt, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong Trường. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn kĩ năng mềm, hoạt động nhóm và tính kỉ luật, phát huy năng lực nhận thức độc lập, tôi luyện trưởng thành.
Đề mục chủ đề Lí luận chính trị--Ngoại khóa--Hỗ trợ học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Hỗ trợ học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Lí luận chính trị
Thuật ngữ không kiểm soát Ngoại khóa
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 68/2021
000 00000nab#a2200000u##4500
00168461
0022
004A3C16CC6-E127-4A85-B010-A86DED228407
005202306051416
008230605s2021 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20230605141616|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000|aNguyễn, Thị Như.
24510|aTổ chức hoạt động ngoại khóa-hinh thức hỗ trợ học tập hiệu quả tại Khoa Giáo dục chính trị, trường đại học Hà Nội = Extracurricular activities - An effective form of learning support at the Faculty of Political Education, hanoi University /|cNguyễn Thị Như.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2021
300 |atr. 86-93
520 |aBài viết nói về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa của khoa Giáo dục chính trị, trường đại học Hà Nội. Điều này đã góp phần trang bị cho sinh viên kiến thức sâu rộng, gắn lý luận với thực tiễn, bồi dưỡng niềm đam mê, tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tình yêu quê hương đất nước cho các em sinh viên. Đặc biệt, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong Trường. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn kĩ năng mềm, hoạt động nhóm và tính kỉ luật, phát huy năng lực nhận thức độc lập, tôi luyện trưởng thành.
65017|aLí luận chính trị|xNgoại khóa|xHỗ trợ học tập
6530 |aHỗ trợ học tập
6530 |aLí luận chính trị
6530 |aNgoại khóa
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 68/2021
890|a0|b0|c1|d2