• Bài trích
  • Áp dụng phương pháp thử nghiệm ngôn ngữ trong nghiên cứu các nét nghĩa của nhóm từ chỉ không gian-khoảng cách trong tiếng Việt và tiếng Anh = Applying linguistic experiment in studying sematic nuances of distant-spacial words /

Tác giả CN Nguyễn, Thị Linh Yên.
Nhan đề Áp dụng phương pháp thử nghiệm ngôn ngữ trong nghiên cứu các nét nghĩa của nhóm từ chỉ không gian-khoảng cách trong tiếng Việt và tiếng Anh = Applying linguistic experiment in studying sematic nuances of distant-spacial words /Nguyễn Thị Linh Yên.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý tr. 3-12
Tóm tắt Bài viết sử dụng phương pháp thử nghiệm ngôn ngữ để phân tích một số nét nghĩa khu biệt của nhóm từ "gần, sát, bên, cạnh", kiểm chứng khả năng sử dụng, kết hợp giữa các từ này với các đơn vị ngôn ngữ khác trong ngữ cảnh. Các kết quả phân tích nét nghĩa khu biệt có thể được sử dụng như những gợi ý đề xuất trong nghiên cứu Việt ngữ hay giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh--Thử nghiệm ngôn ngữ--Phương pháp
Đề mục chủ đề Tiếng Việt--Thử nghiệm ngôn ngữ--Phương pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Nhóm từ
Thuật ngữ không kiểm soát Thử nghiệm ngôn ngữ
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ nghĩa
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 25/2010
000 00000nab#a2200000u##4500
00168462
0022
0041BBCB4A5-553E-4083-892F-E01E25F16788
005202306091504
008230609s2010 vm eng
0091 0
022 |a18592503
039|y20230609150406|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
1000 |aNguyễn, Thị Linh Yên.
24510|aÁp dụng phương pháp thử nghiệm ngôn ngữ trong nghiên cứu các nét nghĩa của nhóm từ chỉ không gian-khoảng cách trong tiếng Việt và tiếng Anh = Applying linguistic experiment in studying sematic nuances of distant-spacial words /|cNguyễn Thị Linh Yên.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2010
300 |atr. 3-12
520 |aBài viết sử dụng phương pháp thử nghiệm ngôn ngữ để phân tích một số nét nghĩa khu biệt của nhóm từ "gần, sát, bên, cạnh", kiểm chứng khả năng sử dụng, kết hợp giữa các từ này với các đơn vị ngôn ngữ khác trong ngữ cảnh. Các kết quả phân tích nét nghĩa khu biệt có thể được sử dụng như những gợi ý đề xuất trong nghiên cứu Việt ngữ hay giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
65017|aTiếng Anh|xThử nghiệm ngôn ngữ|xPhương pháp
65017|aTiếng Việt|xThử nghiệm ngôn ngữ|xPhương pháp
6530 |aNhóm từ
6530 |aThử nghiệm ngôn ngữ
6530 |aTiếng Anh
6530 |aNgữ nghĩa
6530 |aPhương pháp
6530 |aTiếng Việt
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 25/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào