• Bài trích
  • Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học kĩ năng đọc tiếng Anh = How to increase students' motivation in learning reading? /

Tác giả CN Dương, Anh Chiến.
Nhan đề Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học kĩ năng đọc tiếng Anh = How to increase students' motivation in learning reading? /Dương Anh Chiến.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý tr. 13-30
Tóm tắt Bài viết tìm hiểu các hoạt động trước khi đọc được áp dụng tại Học viện Cảnh sát Nhân Dân thông qua phương pháp quan sát và phỏng vấn. Từ đó, đa dạng hóa các hoạt động trước khi đọc nhằm mục đích nâng cao hiệu quả dạy và học kĩ năng đọc tiếng Anh tại cơ sở này.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh--Kĩ năng đọc--Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng đọc
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 25/2010
000 00000nab#a2200000u##4500
00168463
0022
004F7D41B1E-6782-4BAC-A808-44B713B203EC
005202306091512
008230609s2010 vm eng
0091 0
022 |a18592503
039|y20230609151212|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
1000 |aDương, Anh Chiến.
24510|aGiải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học kĩ năng đọc tiếng Anh = How to increase students' motivation in learning reading? /|cDương Anh Chiến.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2010
300 |atr. 13-30
520 |aBài viết tìm hiểu các hoạt động trước khi đọc được áp dụng tại Học viện Cảnh sát Nhân Dân thông qua phương pháp quan sát và phỏng vấn. Từ đó, đa dạng hóa các hoạt động trước khi đọc nhằm mục đích nâng cao hiệu quả dạy và học kĩ năng đọc tiếng Anh tại cơ sở này.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng đọc|xPhương pháp giảng dạy
6530 |aKĩ năng đọc
6530 |aTiếng Anh
6530 |aPhương pháp giảng dạy
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 25/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào