• Bài trích
  • Nhìn lại bốn năm áp dụng chương trình dạy-học tiếng Anh trực truyến (EDO) ở Khoa đào tạo Tại chức (Trường Đại học Hà Nội) = A review on EDO implementation in English learning in Department of in-service Training, hanoi University /

Tác giả CN Hoàng, Thu Hằng.
Nhan đề Nhìn lại bốn năm áp dụng chương trình dạy-học tiếng Anh trực truyến (EDO) ở Khoa đào tạo Tại chức (Trường Đại học Hà Nội) = A review on EDO implementation in English learning in Department of in-service Training, hanoi University /Hoàng Thu Hằng.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý tr. 86-90
Tóm tắt Bài viết nói về quá trình áp dụng chương trình dạy tiếng Anh trực tuyến (EDO) ở Khoa đào tạo Tại chức trường Đại học Hà Nội từ năm 2007-2010.
Đề mục chủ đề Giảng dạy tiếng Anh--Trực tuyến
Thuật ngữ không kiểm soát Chương tình giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Trường Đại học Hà Nội
Thuật ngữ không kiểm soát Khoa Đào tạo Tại chức
Thuật ngữ không kiểm soát Trực tuyến
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy tiếng Anh
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 25/2010
000 00000nab#a2200000u##4500
00168473
0022
0042C4E80DF-6F5B-49AF-8E4A-2D98DDF96AF5
005202306211110
008230621s2010 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20230621111035|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aHoàng, Thu Hằng.
24510|aNhìn lại bốn năm áp dụng chương trình dạy-học tiếng Anh trực truyến (EDO) ở Khoa đào tạo Tại chức (Trường Đại học Hà Nội) = A review on EDO implementation in English learning in Department of in-service Training, hanoi University /|cHoàng Thu Hằng.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2010
300 |atr. 86-90
520 |aBài viết nói về quá trình áp dụng chương trình dạy tiếng Anh trực tuyến (EDO) ở Khoa đào tạo Tại chức trường Đại học Hà Nội từ năm 2007-2010.
65017|aGiảng dạy tiếng Anh|xTrực tuyến
6530 |aChương tình giảng dạy
6530 |aTrường Đại học Hà Nội
6530 |aKhoa Đào tạo Tại chức
6530 |aTrực tuyến
6530|aGiảng dạy tiếng Anh
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 25/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào