• Bài trích
  • Ngôn ngữ với tư cách là phương tiện của quyền lực mềm = Languages as a medium of soft power /

Tác giả CN Lê, Công Sự.
Nhan đề Ngôn ngữ với tư cách là phương tiện của quyền lực mềm = Languages as a medium of soft power /Lê Công Sự.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý tr. 155-162
Tóm tắt Bài viết bàn về ngôn ngữ với tư cách là phương tiện của quyền lực mềm.
Đề mục chủ đề Ngôn ngữ--Phương tiện thể hiện
Thuật ngữ không kiểm soát Phương tiện thể hiện
Thuật ngữ không kiểm soát Quyền lực mềm
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 38/2014
000 00000nab#a2200000u##4500
00168635
0022
004D8577DEA-9574-4CA5-8CDB-88EBD076B73A
005202307061651
008230706s2014 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20230706165124|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aLê, Công Sự.
24510|aNgôn ngữ với tư cách là phương tiện của quyền lực mềm = Languages as a medium of soft power /|cLê Công Sự.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2014
300 |atr. 155-162
520 |aBài viết bàn về ngôn ngữ với tư cách là phương tiện của quyền lực mềm.
65017|aNgôn ngữ|xPhương tiện thể hiện
6530 |aPhương tiện thể hiện
6530 |aQuyền lực mềm
6530 |aNgôn ngữ
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 38/2014
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào