• Bài trích
  • Saint Augustine: Người cha tinh thần của Triết học Kitô giáo /

Tác giả CN Lê, Công Sự
Nhan đề Saint Augustine: Người cha tinh thần của Triết học Kitô giáo /Lê Công Sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Nghiên cứu Tôn giáo, 2023
Mô tả vật lý tr. 3-20
Tóm tắt Bên cạnh việc nêu khái quát tiểu sử và tác phẩm tiêu biểu của Thánh Augustine, bài viết chủ yếu giới thiệu một số nội dung cơ bản trong triết học Kitô giáo của ông, như: vấn đề về quan hệ giữa tri thức và niềm tin, về sự sáng tạo và điều hành thế giới của Thiên Chúa,... Qua đó, nêu lên ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại và những ảnh hưởng trong lịch sử triết học của nhà thần học trứ danh người Algeria này.
Tóm tắt The article indicates an overview of the biography and typical works of Saint Augustine. Besides, it mainly introduces some basic contents of his Christian philosophy such as the relationship between knowledge and faith, the creation and management of the world of God, the theistic existentialism, the philosophy of the human condition and morality, etc. The article shows the historical significance, and influences of this famous Algerian theologian on the history of philosophy.
Đề mục chủ đề Triết học--Kitô giáo
Thuật ngữ không kiểm soát Kitô giáo
Thuật ngữ không kiểm soát Saint Augustine
Thuật ngữ không kiểm soát Thần học
Thuật ngữ không kiểm soát Triết học
Nguồn trích Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo- Số 1 (229)/2023
000 00000nab#a2200000u##4500
00169021
0022
004C69D3B75-4590-409F-A070-64AB1498A33E
005202309111558
008230911s2023 vm vie
0091 0
022 |a18590403
039|y20230911155849|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aLê, Công Sự
24510|aSaint Augustine: Người cha tinh thần của Triết học Kitô giáo /|cLê Công Sự
260 |aHà Nội :|bNxb. Nghiên cứu Tôn giáo,|c2023
300 |atr. 3-20
310 |a12 số/năm
520 |aBên cạnh việc nêu khái quát tiểu sử và tác phẩm tiêu biểu của Thánh Augustine, bài viết chủ yếu giới thiệu một số nội dung cơ bản trong triết học Kitô giáo của ông, như: vấn đề về quan hệ giữa tri thức và niềm tin, về sự sáng tạo và điều hành thế giới của Thiên Chúa,... Qua đó, nêu lên ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại và những ảnh hưởng trong lịch sử triết học của nhà thần học trứ danh người Algeria này.
520 |aThe article indicates an overview of the biography and typical works of Saint Augustine. Besides, it mainly introduces some basic contents of his Christian philosophy such as the relationship between knowledge and faith, the creation and management of the world of God, the theistic existentialism, the philosophy of the human condition and morality, etc. The article shows the historical significance, and influences of this famous Algerian theologian on the history of philosophy.
65017|aTriết học|xKitô giáo
6530 |aKitô giáo
6530 |aSaint Augustine
6530 |aThần học
6530 |aTriết học
773 |tTạp chí Nghiên cứu Tôn giáo|gSố 1 (229)/2023

Không có liên kết tài liệu số nào