• Bài trích
  • Triết lý nhân sinh người Mường qua sử thi Đẻ đất đẻ nước /

Tác giả CN Lê, Công Sự
Nhan đề Triết lý nhân sinh người Mường qua sử thi Đẻ đất đẻ nước /Lê Công Sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Nghiên cứu Văn hóa, 2022
Mô tả vật lý tr. 59-67
Tóm tắt Bằng phương pháp phân tích văn bản, tuân thủ nguyên tắc thống nhất giữa logic và lịch sử, bài viết luận giải triết lý nhân sinh của người Mường về sự hình thành đất-nước-lửa-cong người và xã hội Mường qua những gian lao vất vả trên bước đường tìm kế mưu sinh, chống chọi với thiên nhiên và giải quyết xung đột xã hội.
Tóm tắt By analyzing the text, following the principle of unity between logic and history, the article explains the Muong people's philosophy of life regarding the formation of land - water - fire - people and the Muong society on their harsh way to find a livelihood path, fighting with nature and solving social conflicts.
Đề mục chủ đề Triết lí nhân sinh--Người Mường
Thuật ngữ không kiểm soát Đẻ đất đẻ nước
Thuật ngữ không kiểm soát Lang
Thuật ngữ không kiểm soát Người Mường
Thuật ngữ không kiểm soát Sử thi
Thuật ngữ không kiểm soát Triết lí nhân sinh
Nguồn trích Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa- Số 3 (41)/2022
000 00000nab#a2200000u##4500
00169022
0022
0040060E68C-EE39-4420-8F68-DFB23FC15CC9
005202309111620
008230911s2022 vm vie
0091 0
022 |a08660667
039|y20230911162040|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aLê, Công Sự
24510|aTriết lý nhân sinh người Mường qua sử thi Đẻ đất đẻ nước /|cLê Công Sự
260 |aHà Nội :|bNxb. Nghiên cứu Văn hóa,|c2022
300 |atr. 59-67
310 |a3 tháng 1 kỳ
520 |aBằng phương pháp phân tích văn bản, tuân thủ nguyên tắc thống nhất giữa logic và lịch sử, bài viết luận giải triết lý nhân sinh của người Mường về sự hình thành đất-nước-lửa-cong người và xã hội Mường qua những gian lao vất vả trên bước đường tìm kế mưu sinh, chống chọi với thiên nhiên và giải quyết xung đột xã hội.
520 |aBy analyzing the text, following the principle of unity between logic and history, the article explains the Muong people's philosophy of life regarding the formation of land - water - fire - people and the Muong society on their harsh way to find a livelihood path, fighting with nature and solving social conflicts.
65017|aTriết lí nhân sinh|xNgười Mường
6530 |aĐẻ đất đẻ nước
6530 |aLang
6530 |aNgười Mường
6530 |aSử thi
6530 |aTriết lí nhân sinh
773 |tTạp chí Nghiên cứu Văn hóa|gSố 3 (41)/2022

Không có liên kết tài liệu số nào