• Bài trích
  • Lý thuyết ngữ pháp kết cấu và những ứng dụng cho công tác giảng dạy tiếng Trung Quốc /

Tác giả CN Từ, Bích Diệp
Nhan đề Lý thuyết ngữ pháp kết cấu và những ứng dụng cho công tác giảng dạy tiếng Trung Quốc / Từ Bích Diệp, Nguyễn Thành Công
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý tr.3-tr.14
Đề mục chủ đề Giảng dạy ngoại ngữ--Ngữ pháp kết cấu
Đề mục chủ đề Ngữ pháp kết cấu--Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy ngoại ngữ
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp kết cấu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thành Công
Nguồn trích Tạp chí Khoa học ngoại ngữ- Số 35/2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
00169108
0022
0044116BFAC-52D3-4118-B905-175AD14AA645
005202310161630
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20231016163026|ztult
0410 |avie
0410|achi
044 |avm
1000 |aTừ, Bích Diệp
24510|aLý thuyết ngữ pháp kết cấu và những ứng dụng cho công tác giảng dạy tiếng Trung Quốc / |cTừ Bích Diệp, Nguyễn Thành Công
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2013
300 |atr.3-tr.14
65010|aGiảng dạy ngoại ngữ|xNgữ pháp kết cấu
65010|aNgữ pháp kết cấu|xTiếng Trung Quốc
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aGiảng dạy ngoại ngữ
6530 |aGiảng dạy
6530 |aNgữ pháp kết cấu
7000 |aNguyễn, Thành Công
773 |tTạp chí Khoa học ngoại ngữ|gSố 35/2013
890|a0|b0|c1|d2

Không có liên kết tài liệu số nào