• Bài trích
  • Những trở ngại trong giao tiếp giữa người Việt học tiếng Anh với người bản ngữ do dịch những cụm từ mang đặc trưng văn hóa Việt Nam qua tiếng Anh = Obstacles in communication between Vietnamese learners of English and English native speakers due to Vietnamese culture-specific phrases' translations /

Tác giả CN Nguyễn, Đức Chỉnh.
Nhan đề Những trở ngại trong giao tiếp giữa người Việt học tiếng Anh với người bản ngữ do dịch những cụm từ mang đặc trưng văn hóa Việt Nam qua tiếng Anh = Obstacles in communication between Vietnamese learners of English and English native speakers due to Vietnamese culture-specific phrases' translations /Nguyễn Đức Chỉnh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý tr. 69-75
Tóm tắt Bài viết bàn về những trở ngại trong giao tiếp giữa người Việt học tiếng Anh với người bản ngữ do dịch những cụm từ mang đặc trưng văn hóa Việt Nam qua tiếng Anh.
Đề mục chủ đề Giao tiếp--Dịch cụm từ--Văn hóa Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch cụm từ
Thuật ngữ không kiểm soát Giao tiếp
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Đặc trưng văn hóa
Nguồn trích Tạp chí khoa học ngoại ngữ- Số 25/2010
000 00000nab#a2200000u##4500
00168471
0022
0040040D4A3-8157-446E-8F68-60F5B2128686
005202306190948
008230619s2010 vm vie
0091 0
022 |a18592503
039|y20230619094809|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1000 |aNguyễn, Đức Chỉnh.
24510|aNhững trở ngại trong giao tiếp giữa người Việt học tiếng Anh với người bản ngữ do dịch những cụm từ mang đặc trưng văn hóa Việt Nam qua tiếng Anh = Obstacles in communication between Vietnamese learners of English and English native speakers due to Vietnamese culture-specific phrases' translations /|cNguyễn Đức Chỉnh.
260 |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2010
300 |atr. 69-75
520 |aBài viết bàn về những trở ngại trong giao tiếp giữa người Việt học tiếng Anh với người bản ngữ do dịch những cụm từ mang đặc trưng văn hóa Việt Nam qua tiếng Anh.
65017|aGiao tiếp|xDịch cụm từ|xVăn hóa Việt Nam
6530 |aDịch cụm từ
6530 |aGiao tiếp
6530 |aVăn hóa Việt Nam
6530 |aĐặc trưng văn hóa
773 |tTạp chí khoa học ngoại ngữ|gSố 25/2010
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào