DDC 495.75
Tác giả CN 이, 재성.
Nhan đề (글쓰기를 위한) 4천만의 국어책 / 이재성 지음 ; 이형진 그림.
Thông tin xuất bản 서울 : 들녘, 2006.
Mô tả vật lý 403 p. : 천연색삽화 ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Hàn Quốc-Ngữ pháp-TVĐHHN
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc.
Tác giả(bs) CN 이, 형진.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Hàn(1): 000046826
000 00000cam a2200000 a 4500
00111637
0021
00420105
008110317s2006 kr| kor
0091 0
035##|a1083177565
039|a20110317000000|bhangctt|y20110317000000|ztult
0410 |akor
044|ako
08204|a495.75|bSUN
090|a495.75|bSUN
1000 |a이, 재성.
24510|a(글쓰기를 위한) 4천만의 국어책 /|c이재성 지음 ; 이형진 그림.
260|a서울 :|b들녘,|c2006.
300|a403 p. :|b천연색삽화 ;|c20 cm.
65017|aTiếng Hàn Quốc|xNgữ pháp|2TVĐHHN
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aTiếng Hàn Quốc.
7000 |a이, 형진.
852|a100|bTK_Tiếng Hàn|j(1): 000046826
890|a1|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046826 TK_Tiếng Hàn 495.75 SUN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào