DDC 895.734
Tác giả CN 신, 천희.
Nhan đề (꽝포 아니야요!) 남북 공동 초등학교 / 신천희, 백명식.
Thông tin xuất bản 서울 : 문원, 2007.
Mô tả vật lý 200 p. : 삽화, 악보; 22 cm.
Thuật ngữ chủ đề Truyện thiếu nhi-Truyện ngắn-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Truyện thiếu nhi.
Từ khóa tự do Truyện ngắn.
Tác giả(bs) CN 백, 명식.
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(2): 000047882, 000048219
000 00000cam a2200000 a 4500
00128418
0021
00438587
008130411s2007 ko| kor
0091 0
020|a8986396475
039|a20130411103945|banhpt|y20130411103945|zsvtt
0410 |akor
044|ako
08204|a895.734|bSIC
090|a895.734|bSIC
1000 |a신, 천희.
24510|a(꽝포 아니야요!) 남북 공동 초등학교 /|c신천희, 백명식.
260|a서울 :|b문원,|c2007.
300|a200 p. :|b삽화, 악보;|c22 cm.
65017|aTruyện thiếu nhi|xTruyện ngắn|2TVĐHHN.
6530 |aTruyện thiếu nhi.
6530 |aTruyện ngắn.
7000 |a백, 명식.
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(2): 000047882, 000048219
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000047882 K. NN Hàn Quốc 895.734 SIC Sách 1
2 000048219 K. NN Hàn Quốc 895.734 SIC Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào