DDC 438.24
Nhan đề Aspekte neu : Mittelstufe Deustch B2 : Lehr- und Arbeitsbuch,. Teil 1 / Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.
Thông tin xuất bản Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017.
Mô tả vật lý 192 tr.: ill. ; 28 cm. + kèm CD.
Tùng thư Deutsch als Fremdsprache.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Đức-Giáo trình
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do B2
Từ khóa tự do Deutsch
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lernen
Từ khóa tự do Unterricht
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Thực hành tiếng 1B2
Môn học Thực hành tiếng 3B2
Môn học Thực hành tiếng 2B2
Môn học 61GER21B2
Môn học 61GER22B2
Môn học 61GER23B2
Tác giả(bs) CN Schmitz, Helen.
Tác giả(bs) CN Sieber, Tanja.
Tác giả(bs) CN Koithan, Ute.
Tác giả(bs) CN Sonntag Ralf.
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000106907-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152958
00220
00450D0E3A8-DF87-4002-940E-262D92687719
005202004031355
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9783126050272
039|a20200403135541|btult|c20200327083525|danhpt|y20180928102640|zhuongnt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.24|bASP
24500|aAspekte neu : Mittelstufe Deustch B2 : Lehr- und Arbeitsbuch,. |nTeil 1 / |cUte Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.
260 |aStuttgart :|bErnst Klett Sprachen,|c2017.
300 |a192 tr.:|bill. ;|c28 cm. + |ekèm CD.
490 |aDeutsch als Fremdsprache.
65017|aTiếng Đức|xGiáo trình
653|aBài tập
6530 |aTiếng Đức
6530 |aB2
6530 |aDeutsch
6530 |aGiáo trình
6530 |aLernen
6530 |aUnterricht
690|aTiếng Đức
691|aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692|aThực hành tiếng 1B2
692|aThực hành tiếng 3B2
692|aThực hành tiếng 2B2
692|a61GER21B2
692|a61GER22B2
692|a61GER23B2
693|aGiáo trình
7001 |aSchmitz, Helen.
7001 |aSieber, Tanja.
7001 |aKoithan, Ute.
7001 |aSonntag Ralf.
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000106907-8
890|a2|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106908 TK_Tài liệu môn học MH DC 438.24 ASP Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106907 TK_Tài liệu môn học MH DC 438.24 ASP Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện