DDC 438.24
Nhan đề Aspekte neu C1 : Mittelstufe Deutsch : Lehrbuch 3 mit DVD / Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.
Thông tin xuất bản Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017
Mô tả vật lý 208 tr.: ill. ; 28 cm. + kèm CD.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Đức-Dành cho người nước ngoài-Giáo trình
Từ khóa tự do Dành cho người nước ngoài
Từ khóa tự do Tiếng Đức
Từ khóa tự do Deutsch
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ausländer
Từ khóa tự do Lernen
Khoa Tiếng Đức
Chuyên ngành Ngôn ngữ Đức
Chuyên ngành 7220205
Môn học Thực hành tiếng 1C1
Môn học Thực hành tiếng 2C1
Môn học Thực hành tiếng 3C1
Môn học 61GER21C1
Môn học 61GER22C1
Môn học 61GER23C1
Tác giả(bs) CN Schmitz, Helen.
Tác giả(bs) CN Sieber, Tanja.
Tác giả(bs) CN Koithan, Ute.
Tác giả(bs) CN Sonntag, Ralf.
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516005(2): 000106917-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00153014
00220
00409617C4A-CDE5-4786-92A3-CBC3BE3B03CA
005202102240948
008210224s2017 vm vie
0091 0
020 |a9783126050340
039|a20210224094820|btult|c20210224094805|dtult|y20181002112559|zhuongnt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.24|bASP
24500|aAspekte neu C1 : Mittelstufe Deutsch :|bLehrbuch 3 mit DVD /|cUte Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.
260 |aStuttgart :|bErnst Klett Sprachen,|c2017
300 |a208 tr.:|bill. ;|c28 cm. +|ekèm CD.
65017|aTiếng Đức|xDành cho người nước ngoài|xGiáo trình
6530 |aDành cho người nước ngoài
6530 |aTiếng Đức
6530 |aDeutsch
6530 |aGiáo trình
6530 |aAusländer
6530|aLernen
690|aTiếng Đức
691|aNgôn ngữ Đức
691|a7220205
692|aThực hành tiếng 1C1
692|aThực hành tiếng 2C1
692|aThực hành tiếng 3C1
692|a61GER21C1
692|a61GER22C1
692|a61GER23C1
693|aGiáo trình
7001 |aSchmitz, Helen.
7001 |aSieber, Tanja.
7001 |aKoithan, Ute.
7001 |aSonntag, Ralf.
852|a100|bTài liệu môn học|c516005|j(2): 000106917-8
890|a2|c1|b3|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106917 TK_Tài liệu môn học MH DC 438.24 ASP Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000106918 TK_Tài liệu môn học MH DC 438.24 ASP Tài liệu Môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện