DDC 438.24
Nhan đề Aspekte neu : Mittelstufe Deutsch : Lehr - und Arbeitsbuch 3, Teil 1 / Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.
Thông tin xuất bản Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017.
Mô tả vật lý 200 tr.: ill. ; 28 cm. + kèm CD.
Từ khóa tự do Dành cho người nước ngoài.
Từ khóa tự do Tiếng Đức.
Từ khóa tự do Deutsch.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Ausländer.
Từ khóa tự do Unterricht.
Từ khóa tự do Thực hành tiếng.
Tác giả(bs) CN Schmitz, Helen.
Tác giả(bs) CN Sieber, Tanja.
Tác giả(bs) CN Koithan, Ute.
Tác giả(bs) CN Sonntag, Ralf.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Đức(2): 000106923-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153017
0021
004EEDEB8C7-5E53-442A-A748-F1C81E6D4E68
005202003300939
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9783126050340
039|a20200330093907|btult|c20200325104006|danhpt|y20181002142842|zhuongnt
0410 |ager
044 |agw
08204|a438.24|bASP
24500|aAspekte neu : Mittelstufe Deutsch :|bLehr - und Arbeitsbuch 3, Teil 1 /|cUte Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag.
260 |aStuttgart :|bErnst Klett Sprachen,|c2017.
300 |a200 tr.: |bill. ;|c28 cm. + |ekèm CD.
6530 |aDành cho người nước ngoài.
6530 |aTiếng Đức.
6530 |aDeutsch.
6530 |aGiáo trình.
6530 |aAusländer.
6530 |aUnterricht.
6530|aThực hành tiếng.
7001 |aSchmitz, Helen.
7001 |aSieber, Tanja.
7001 |aKoithan, Ute.
7001 |aSonntag, Ralf.
852|a100|bTK_Tiếng Đức|j(2): 000106923-4
890|a2|c1|b6|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106923 TK_Tiếng Đức 438.24 ASP Sách 1
2 000106924 TK_Tiếng Đức 438.24 ASP Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện