DDC 808.84
Tác giả CN Đặng, Kim Chi.
Nhan đề 250 bài luận văn tiếng Anh = 250 English essays / Đặng Kim Chi Biên soạn.
Thông tin xuất bản Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1998.
Mô tả vật lý 415 p. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Rhetoric.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Bài luận-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Bài luận tiếng Anh.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000005453
000 00000cam a2200000 a 4500
0014638
0021
0044772
005202004151059
008040406s1998 vm| eng
0091 0
035##|a1083185622
039|a20200415105905|btult|c20040406000000|dhueltt|y20040406000000|zthuynt
0410|aeng|avie
044|avm
08204|a808.84|bDAC
090|a808.84|bDAC
1000 |aĐặng, Kim Chi.
24510|a250 bài luận văn tiếng Anh =|b250 English essays /|cĐặng Kim Chi Biên soạn.
260|aThanh Hóa :|bNxb. Thanh Hóa,|c1998.
300|a415 p. ;|c21 cm.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aEnglish language|xRhetoric.
65017|aTiếng Anh|xBài luận|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aBài luận tiếng Anh.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000005453
890|a1|b154|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000005453 TK_Tiếng Anh 808.84 DAC Sách 3 Hạn trả:18-04-2019

Không có liên kết tài liệu số nào