DDC 428.34
Tác giả CN Kunihiro, Masao.
Nhan đề 10000 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng = Mastering course modern English self - learning / Masao Kunihiro.
Thông tin xuất bản Đồng Nai : Đồng Nai, 1999.
Mô tả vật lý 583 p. : ill. ; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề English language-Textbooks for foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Conversation and phrase books.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Tiếng Việt-Đàm thoại-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Đàm thoại.
Từ khóa tự do Tiếng Việt.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(3): 000005578-80
000 00000cam a2200000 a 4500
0014678
0021
0044813
008040406s1999 vm| eng
0091 0
035##|a1083171715
039|a20040406000000|bhuongnt|y20040406000000|zanhpt
0410|aeng|avie
044|avm
08204|a428.34|bKUN
090|a428.34|bKUN
1001 |aKunihiro, Masao.
24510|a10000 câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng =|bMastering course modern English self - learning /|cMasao Kunihiro.
260|aĐồng Nai :|bĐồng Nai,|c1999.
300|a583 p. :|bill. ;|c19 cm.
65010|aEnglish language|xTextbooks for foreign speakers.
65010|aEnglish language|xConversation and phrase books.
65017|aTiếng Anh|xTiếng Việt|xĐàm thoại|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aĐàm thoại.
6530 |aTiếng Việt.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(3): 000005578-80
890|a3|b357|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000005578 TK_Tiếng Anh 428.34 KUN Sách 1
2 000005579 TK_Tiếng Anh 428.34 KUN Sách 2
3 000005580 TK_Tiếng Anh 428.34 KUN Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào