DDC 650.1
Tác giả CN 홍, 하상.
Nhan đề (고객이 보고 있다) 일본의 상도 / 홍하상 지음.
Thông tin xuất bản 서울 : 창해, 2009.
Mô tả vật lý 303 p. : 삽화, 초상 ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Bí quyết-TVĐHHN
Từ khóa tự do Thành công.
Từ khóa tự do Bí quyết kinh doanh
Từ khóa tự do Bí quyết thành công.
Từ khóa tự do Thành công trong kinh doanh
Địa chỉ 200K. NN Hàn Quốc(1): 000046794
000 00000cam a2200000 a 4500
00111493
0021
00419913
008110316s2009 kr| kor
0091 0
039|a20110316000000|bhangctt|y20110316000000|zthuynt
0410 |akor
044|ako
08204|a650.1|bHON
090|a650.1|bHON
1000 |a홍, 하상.
24510|a(고객이 보고 있다) 일본의 상도 /|c홍하상 지음.
260|a서울 :|b창해,|c2009.
300|a303 p. :|b삽화, 초상 ;|c23 cm.
504|a한자표제 : 日本商道 표제관련정보: 3평 점포에서 초일류 기업까지 일본 5대 상인처럼 경영하라!.
65017|aKinh doanh|xBí quyết|2TVĐHHN
6530 |aThành công.
6530 |aBí quyết kinh doanh
6530 |aBí quyết thành công.
6530 |aThành công trong kinh doanh
852|a200|bK. NN Hàn Quốc|j(1): 000046794
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000046794 K. NN Hàn Quốc 650.1 HON Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào