DDC 302.346
Tác giả CN Benjamin, Ben E.
Nhan đề Conversation transformation : recognize and overcome the 6 most destructive communication patterns / Ben E. Benjamin, Amy Yeager, Anita Simon.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2012
Mô tả vật lý viii, 246 p. : ill. ; 23 cm.
Tóm tắt Failed conversations can take a heavy toll on our professional and personal lives. This helpful book offers practical guidelines for managing the six most common conversation killers so you can replace unconstructive habits with more effective responses
Thuật ngữ chủ đề Oral communication
Thuật ngữ chủ đề Conversation
Từ khóa tự do Giao tiếp kinh doanh
Từ khóa tự do Giao tiếp
Khoa Sau đại học
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Thạc sĩ
Môn học Tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh
Tác giả(bs) CN Simon, Anita
Tác giả(bs) CN Yeager, Amy
Địa chỉ 100TK_Tài liệu môn học-MH516011(1): 000140111
000 00000nam#a2200000u##4500
00169149
00220
004E7933CE4-14BF-4C82-85C5-CF6472442707
005202311290749
008231122s2012 nyu eng
0091 0
020 |a9780071769969
020 |a9780071772105
039|a20231129074934|bhuongnt|c20231127141918|dtult|y20231122105535|zmaipt
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a302.346|bBEN
1001 |aBenjamin, Ben E.
24510|aConversation transformation :|brecognize and overcome the 6 most destructive communication patterns / |cBen E. Benjamin, Amy Yeager, Anita Simon.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2012
300 |aviii, 246 p. : |bill. ; |c23 cm.
520 |aFailed conversations can take a heavy toll on our professional and personal lives. This helpful book offers practical guidelines for managing the six most common conversation killers so you can replace unconstructive habits with more effective responses
65000|aOral communication
65000|aConversation
6530 |aGiao tiếp kinh doanh
6530 |aGiao tiếp
690 |aSau đại học
691 |aQuản trị kinh doanh - Thạc sĩ
692 |aTiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh
693 |aTài liệu tham khảo
7001 |aSimon, Anita
7001 |aYeager, Amy
852|a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516011|j(1): 000140111
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000140111thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000140111 TK_Tài liệu môn học-MH MH QTKD 302.346 BEN Tài liệu Môn học 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào