• Đề tài nghiên cứu
  • 495.6 NGQ
    Đại từ trong tiếng Nhật và trong tiếng Việt, cách xưng hô của người Nhật :

Ký hiệu xếp giá 495.6 NGQ
Tác giả CN Nguyễn, Như Quỳnh.
Nhan đề Đại từ trong tiếng Nhật và trong tiếng Việt, cách xưng hô của người Nhật :[Tài liệu nghiên cứu khoa học] / : Công trình dự thi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2000 / Nguyễn Như Quỳnh ; Nghiêm Việt Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 2000.
Mô tả vật lý 29 tr. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật Bản-Đại từ-Nghiên cứu khoa học-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Đại từ
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ đối chiếu
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Tác giả(bs) CN Nghiêm, Việt Hương
Địa chỉ 300NCKH_Đề tài(3): 000020058, 000063476, 000079696
000 00000cam a2200000 a 4500
00112491
0025
00421045
008050316s2000 vm| jpn
0091 0
039|a20050316000000|btult|y20050316000000|zhueltt
0410|ajpn|avie
044|avm
08204|a495.6|bNGQ
090|a495.6|bNGQ
1000 |aNguyễn, Như Quỳnh.
24510|aĐại từ trong tiếng Nhật và trong tiếng Việt, cách xưng hô của người Nhật :|h[Tài liệu nghiên cứu khoa học] / : |bCông trình dự thi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2000 / |cNguyễn Như Quỳnh ; Nghiêm Việt Hương hướng dẫn.
260|aHà Nội :|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c2000.
300|a29 tr. ;|c30 cm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xĐại từ|xNghiên cứu khoa học|2TVĐHHN
6530 |aĐại từ
6530 |aNgôn ngữ đối chiếu
6530 |aTiếng Nhật Bản
7000 |aNghiêm, Việt Hương|ehướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Đề tài|j(3): 000020058, 000063476, 000079696
890|a3|b0|c0|d0
915|aThuộc nhóm ngành : Khoa học xã hội 2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000020058 NCKH_Đề tài 495.6 NGQ Luận án 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000063476 NCKH_Đề tài 495.6 NGQ Đề tài nghiên cứu 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000079696 NCKH_Đề tài 495.6 NGQ Đề tài nghiên cứu 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào