• Đề tài nghiên cứu
  • 495.680072 HOT
    Cách đề nghị lịch sự trong tiếng Nhật và đối chiếu với tiếng Việt =

Ký hiệu xếp giá 495.680072 HOT
Tác giả CN Hoàng, Hồng Thủy
Nhan đề Cách đề nghị lịch sự trong tiếng Nhật và đối chiếu với tiếng Việt =日本語の丁寧な依頼表現とベトナム語との対照 /Hoàng Hồng Thủy; Nghiêm Việt Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 2005.
Mô tả vật lý 46 tr.; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật Bản-Ngữ pháp-Ngôn ngữ đối chiếu-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát 文法
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ đối chiếu
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Tác giả(bs) CN Nghiêm, Việt Hương
Địa chỉ 300NCKH_Đề tài(1): 000078024
000 00000nam a2200000 a 4500
00135010
0025
00445451
008151005s2005 vm| jpn
0091 0
039|y20151005154428|ztult
0410 |ajpn
044|avm
08204|a495.680072|bHOT
090|a495.680072|bHOT
1000 |aHoàng, Hồng Thủy
24510|aCách đề nghị lịch sự trong tiếng Nhật và đối chiếu với tiếng Việt =|b日本語の丁寧な依頼表現とベトナム語との対照 /|cHoàng Hồng Thủy; Nghiêm Việt Hương hướng dẫn.
260|aHà Nội :|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c2005.
300|a46 tr.;|c30 cm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xNgữ pháp|xNgôn ngữ đối chiếu|2TVĐHHN
6530 |aNgữ pháp
6530 |a文法
6530 |aNgôn ngữ đối chiếu
6530 |aTiếng Nhật Bản
6557|aĐề tài nghiên cứu|xTiếng Nhật Bản|2TVĐHHN
7000 |aNghiêm, Việt Hương
852|a300|bNCKH_Đề tài|j(1): 000078024
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000078024 NCKH_Đề tài 495.680072 HOT Đề tài nghiên cứu 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào