• Đề tài nghiên cứu
  • 495.682 PHT
    Động từ đứng trước và động từ đứng sau trong động từ ghép tiếng Nhật =

Ký hiệu xếp giá 495.682 PHT
Tác giả CN Phùng, Thanh Tâm
Nhan đề Động từ đứng trước và động từ đứng sau trong động từ ghép tiếng Nhật =日本語の複合動詞の前項動詞と後項動詞ーベトナム語の複合動詞と比較してー/Phùng Thanh Tâm; Nghiêm Việt Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 2005.
Mô tả vật lý 46 tr.; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật Bản-Ngữ pháp-Nghiên cứu-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
Thuật ngữ không kiểm soát 動詞
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Động từ
Tác giả(bs) CN Nghiêm, Việt Hương
000 00000cam a2200000 a 4500
00135012
0025
00445453
005201911141351
008151005s2005 vm| jpn
0091 0
039|a20191114135112|btult|c20151005163411|dngant|y20151005163411|ztult
0410 |ajpn
044|avm
08204|a495.682|bPHT
090|a495.682|bPHT
1000 |aPhùng, Thanh Tâm
24510|aĐộng từ đứng trước và động từ đứng sau trong động từ ghép tiếng Nhật =|b日本語の複合動詞の前項動詞と後項動詞ーベトナム語の複合動詞と比較してー/|cPhùng Thanh Tâm; Nghiêm Việt Hương hướng dẫn.
260|aHà Nội :|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c2005.
300|a46 tr.;|c30 cm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xNgữ pháp|xNghiên cứu|2TVĐHHN
6530 |aNgữ pháp
6530 |a動詞
6530 |aTiếng Nhật Bản
6530 |aĐộng từ
6557|aĐề tài nghiên cứu|xTiếng Nhật Bản|2TVĐHHN
7000 |aNghiêm, Việt Hương|ehướng dẫn
890|a0|b0|c0|d0

Không có liên kết tài liệu số nào