Ký hiệu xếp giá 495.922071 NGX
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Xuân
Nhan đề Giáo trình Thực hành Tiếng Việt trình độ B2 : Phục vụ trực tuyến dành cho người nước ngoài : Mã số : CS2020-039 / Nguyễn Thị Thanh Xuân (chủ nhiệm), Nguyễn Khánh Hà, Đào Thị Thanh Huyền, ...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nôi, 2022
Mô tả vật lý 450tr. : ill. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Việt Nam học-Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Trình độ B2
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam học
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Đào tạo trực tuyến
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khánh Hà
Tác giả(bs) CN Lê, Thu Lan
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Thanh Huyền
Tác giả(bs) CN Trần, Lê Phương
Địa chỉ 300NCKH_Đề tài(1): 000137924
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30703(1): 000137923
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168147
0025
00468881CCB-76C2-4DCB-8A1B-1D822F20A7CC
005202308021449
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230802144901|bmaipt|c20230515154928|dhuongnt|y20230323094614|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.922071|bNGX
1000 |aNguyễn, Thị Thanh Xuân
24510|aGiáo trình Thực hành Tiếng Việt trình độ B2 : |bPhục vụ trực tuyến dành cho người nước ngoài : Mã số : CS2020-039 / |cNguyễn Thị Thanh Xuân (chủ nhiệm), Nguyễn Khánh Hà, Đào Thị Thanh Huyền, ...
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nôi, |c2022
300 |a450tr. : |bill. ; |c30cm.
65017|aViệt Nam học|xGiáo trình
6530 |aTrình độ B2
6530 |aViệt Nam học
6530 |aGiáo trình
6530 |aĐào tạo trực tuyến
6530 |aTiếng Việt
655 |aĐề tài nghiên cứu|xKhoa Việt Nam học
7000 |aNguyễn, Khánh Hà
7000 |aLê, Thu Lan
7000 |aĐào, Thị Thanh Huyền
7000 |aTrần, Lê Phương
852|a300|bNCKH_Đề tài|j(1): 000137924
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30703|j(1): 000137923
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/detai/000137923thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137923 NCKH_Nội sinh Đề tài nghiên cứu 495.922071 NGX Đề tài nghiên cứu 1 Tài liệu không phục vụ
2 000137924 NCKH_Đề tài 495.922071 NGX Đề tài nghiên cứu 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện