• Kỷ yếu
  • 428.0071 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên năm học 2022-2023 (lần thứ nhất) khoa Tiếng Anh /

Ký hiệu xếp giá 428.0071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên năm học 2022-2023 (lần thứ nhất) khoa Tiếng Anh / Khoa tiếng Anh - Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 47 p. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Nghiên cứu và giảng dạy-Kỉ yếu
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137883
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000137884
000 00000nam#a2200000u##4500
00168152
00213
0041AEBA2CD-8DA2-4B1D-90F0-7A8754646588
005202308021447
008230323s2022 vm eng
0091 0
039|a20230802144733|bmaipt|c20230515153358|dhuongnt|y20230323110530|zmaipt
0410 |aeng
0410 |avie
044 |avm
08204|a428.0071|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên năm học 2022-2023 (lần thứ nhất) khoa Tiếng Anh / |cKhoa tiếng Anh - Trường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |a47 p. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xNghiên cứu và giảng dạy|vKỉ yếu
6530 |aTiếng Anh
6530 |aNghiên cứu
6530 |aGiảng dạy
655 |aKỉ yếu|xKhoa tiếng Anh
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137883
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000137884
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137884thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137883 NCKH_Kỷ yếu 428.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137884 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 428.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ