• Kỷ yếu
  • 320.071 KYY
    Nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện :

Ký hiệu xếp giá 320.071 KYY
Nhan đề Nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện : Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia / Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 608 tr. ; 27 cm.
Đề mục chủ đề Chính trị -Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Chính trị học
Thuật ngữ không kiểm soát Chính trị
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137915
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168153
00213
0046F390E7A-EC5A-4E22-AFA5-725F696980EF
005202303300928
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230330092817|btult|c20230323112339|dmaipt|y20230323112130|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a320.071|bKYY
24500|aNghiên cứu và giảng dạy Chính trị học tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện : |bKỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia / |cTrường Đại học sư phạm Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm Hà Nội, |c2022
300 |a608 tr. ; |c27 cm.
65017|aChính trị |xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aChính trị học
6530 |aChính trị
6530 |aNghiên cứu
6530 |aGiảng dạy
655 |aKỷ yếu
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137915
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137915 NCKH_Kỷ yếu 320.071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào