• Kỷ yếu
  • 330.9597 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề Kinh tế và Xã hội trong môi trường số :

Ký hiệu xếp giá 330.9597 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề Kinh tế và Xã hội trong môi trường số : Lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Khoa học và kĩ thuật, 2022
Mô tả vật lý 715 tr. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Kinh tế xã hội-Phân tích định lượng-Môi trường số
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội
Thuật ngữ không kiểm soát Phân tích định lượng
Thuật ngữ không kiểm soát Môi trường số
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137916
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000137917
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168154
00213
004A2E5DE76-31E4-48AE-8EEA-A1C73F01E16A
005202305151535
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230515153528|bhuongnt|c20230330085537|dtult|y20230323134413|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a330.9597|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề Kinh tế và Xã hội trong môi trường số : |bLần thứ 2
260 |aHà Nội : |bNxb. Khoa học và kĩ thuật, |c2022
300 |a715 tr. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aKinh tế xã hội|xPhân tích định lượng|xMôi trường số
6530 |aViệt Nam
6530 |aKinh tế
6530 |aXã hội
6530 |aPhân tích định lượng
6530 |aMôi trường số
655 |aKỷ yếu
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137916
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000137917
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137917thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137917 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 330.9597 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ
2 000137916 NCKH_Kỷ yếu 330.9597 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào