• Kỷ yếu
  • 495.922071 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên bộ môn Ngữ văn Việt Nam /

Ký hiệu xếp giá 495.922071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên bộ môn Ngữ văn Việt Nam / Bộ môn Ngữ văn - Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 108 tr. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Việt-Hội thảo khoa học-Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137869
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000137870
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168157
00213
004B96B6964-58FC-43B6-BC1C-04B788092D60
005202308021445
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230802144527|bmaipt|c20230515150628|dhuongnt|y20230323142434|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.922071|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên bộ môn Ngữ văn Việt Nam / |cBộ môn Ngữ văn - Trường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |a108 tr. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aTiếng Việt|xHội thảo khoa học|xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aNghiên cứu
6530 |aHội thảo khoa học
6530 |aGiảng dạy
6530 |aTiếng Việt
655 |aKỷ yếu|xBộ môn Ngữ văn
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137869
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000137870
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137870thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137870 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 495.922071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ
2 000137869 NCKH_Kỷ yếu 495.922071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện