• Kỷ yếu
  • 495.922071 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên khoa Việt Nam học năm 2022-2023 : Dạy tiếng Việt theo định hướng giao tiếp :

Ký hiệu xếp giá 495.922071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên khoa Việt Nam học năm 2022-2023 : Dạy tiếng Việt theo định hướng giao tiếp : Lưu hành nội bộ / Khoa Việt Nam học - Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 121 tr. : minh họa ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Việt-Nghiên cứu và giảng dạy-Kỷ yếu
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137868
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000137867
000 00000nam#a2200000ui#4500
00168158
00213
004415C3631-9784-4091-96E7-0BB4A82CA761
005202308021026
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230802102614|bmaipt|c20230515150532|dhuongnt|y20230323143201|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.922071|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên khoa Việt Nam học năm 2022-2023 : Dạy tiếng Việt theo định hướng giao tiếp : |bLưu hành nội bộ / |cKhoa Việt Nam học - Trường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2023
300 |a121 tr. : |bminh họa ; |c30 cm.
65017|aTiếng Việt|xNghiên cứu và giảng dạy|vKỷ yếu
6530 |aVăn hóa Việt Nam
6530 |aNghiên cứu
6530 |aGiảng dạy
6530 |aTiếng Việt
655 |aKỷ yếu|xKhoa Việt Nam học
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137868
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000137867
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137867thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137868 NCKH_Kỷ yếu 495.922071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137867 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 495.922071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ