• Kỷ yếu
  • 495.680071 KYY
    Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên năm học 2022-2023 Khoa tiếng Nhật :

Ký hiệu xếp giá 495.680071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên năm học 2022-2023 Khoa tiếng Nhật : Lưu hành nội bộ / Khoa tiếng Nhật - Trường Đại học Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 228 tr. : ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Nhật Bản-Hội thảo khoa học giáo viên-Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Hội thảo khoa học giáo viên
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000137881
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000137882
000 00000nam#a2200000u##4500
00168164
00213
004F79311EF-799A-4AAB-81F1-003AB0CAEAE3
005202308021447
008230324s2023 vm vie
0091 0
039|a20230802144711|bmaipt|c20230515153302|dhuongnt|y20230324092716|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a495.680071|bKYY
24500|aKỷ yếu Hội thảo khoa học giảng viên năm học 2022-2023 Khoa tiếng Nhật : |bLưu hành nội bộ / |cKhoa tiếng Nhật - Trường Đại học Hà Nội
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2023
300 |a228 tr. : ; |c30 cm.
65017|aTiếng Nhật Bản|xHội thảo khoa học giáo viên|xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aHội thảo khoa học giáo viên
6530 |aNghiên cứu
6530 |aTiếng Nhật Bản
6530 |aGiảng dạy
655 |aKỷ yếu|xKhoa tiếng Nhật
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000137881
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000137882
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/kyyeu/000137881thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000137881 NCKH_Kỷ yếu 495.680071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000137882 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 495.680071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu không phục vụ