• Khoá luận
  • 361.1 HOL
    職場における性別差の日越比較 =

Ký hiệu xếp giá 361.1 HOL
Tác giả CN Hoàng, Thị Thùy Linh
Nhan đề 職場における性別差の日越比較 = So sánh sự phân biệt giới tại nơi làm việc giữa Việt Nam và Nhật Bản / Hoàng Thị Thùy Linh; Nguyễn Thị Phương Liên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý xvi, 34 p. : ill. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Giới-Phân biệt-Việt Nam-Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Nhật Bản
Thuật ngữ không kiểm soát Môi trường làm việc
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
Thuật ngữ không kiểm soát Phân biệt giới
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương Liên
Địa chỉ 300NCKH_Khóa luận303007(2): 000124118-9
000 00000nam#a2200000u##4500
00165632
0026
00475FF8FBC-97B0-4F32-AA51-FCA3632E2127
005202208111436
008220616s2022 vm jpn
0091 0
039|a20220811143621|bhuongnt|c20220721120012|dtult|y20220616163012|zmaipt
0410 |ajpn
044 |avm
08204|a361.1|bHOL
1000 |aHoàng, Thị Thùy Linh
24510|a職場における性別差の日越比較 = |bSo sánh sự phân biệt giới tại nơi làm việc giữa Việt Nam và Nhật Bản / |cHoàng Thị Thùy Linh; Nguyễn Thị Phương Liên hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2022
300 |axvi, 34 p. : |bill. ; |c30 cm.
65017|aGiới|xPhân biệt|xViệt Nam|xNhật Bản
6530 |aNhật Bản
6530 |aMôi trường làm việc
6530 |aViệt Nam
6530 |aPhân biệt giới
655 |aKhóa luận|xKhoa tiếng Nhật
7000 |aNguyễn, Thị Phương Liên|ehướng dẫn
852|a300|bNCKH_Khóa luận|c303007|j(2): 000124118-9
8561|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/khoaluan/nb/000124118thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000124119 NCKH_Khóa luận KL-NB 361.1 HOL Khoá luận 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000124118 NCKH_Khóa luận KL-NB 361.1 HOL Khoá luận 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện